hoặc

Mẫu công văn đề nghị chuyển cơ quan thuế quản lý

CÔNG TY ....
--------------
Số: ....../2013/CV-.....

(V/v: đề nghị chuyển cơ quan thuế quản lý)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------------

............., Ngày ..... tháng ......năm 20.....

Kính gửi: Cục thuế thành phố .......

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY .....................................................................................

- Địa chỉ: Số ........, ngõ ......., phố .........., phường ............., quận ......., thành phố .......;

- Mã số thuế: ...............................

- Giấy chứng nhận đầu tư số ........................(cấp đổi thay thế giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số.................... do phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và Đầu tư ...............cấp lần đầu ngày ...../...../20.......thay đổi lần thứ..... ngày ...../...../20......) do ủy ban nhân dân thành phố .............. cấp lần đầu ngày...../...../20......

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

- Họ và tên: ..........................               Giới tính: .........................................

- Ngày sinh: ......../...../19.....                 Quốc tịch: .......................................

- CMND số: .................. do công an thành phố ...... cấp ngày ....../...../19....

- Địa chỉ thường trú và chỗ ở hiện tại: Số ........, ngõ ......., phố .........., phường ............., quận ......., thành phố .......;

Thưa quý cục,

Công ty ................. đã cùng với Công ty  ..........ký hợp đồng hợp tác liên doanh và đã được ủy ban nhân dân thành phố.....cấp giấy chứng nhận đầu tư số ............... chứng nhận lần đầu ngày ....../....../20......

Vì vậy bằng công văn này, chúng tôi trân trọng đề nghị quý cục cho phép công ty chúng tôi được chuyển cơ quan thuế quản lý cho phù hợp với quy định pháp luật.

- Cơ quan thuế quản lý cũ: Chi cục thuế quận ....................;

- Cơ quan thuế quản lý mới: Cục thuế thành phố ................,

Chúng tôi xin trân thành cảm ơn quý cục!

Tài liệu gửi kèm:

- Bản sao giấy chứng nhận đầu tư

- Bản sao đăng ký kinh doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN ..........

Giám đốc

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download