hoặc

Bài tập về ngữ âm trong Tiếng Anh gồm 260 câu hỏi trắc nghiệm về ngữ âm Tiếng Anh giúp các bạn luyện tập để nắm vững quy tắc phát âm đồng thời rèn luyện kỹ năng nói Tiếng Anh. Đây cũng là tài liệu ôn thi ĐH, CĐ bổ ích cho các bạn học sinh. Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo.

Bài tập về ngữ âm trong Tiếng Anh

Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others:

 1. A) nurse                        B) films                             C) stops                                     D) coughs
 2. A) artificial                     B) distance                       C) centre                                     D) cells
 3. A) designer                    B) zoo                              C) Switzerland                             D) tables
 4. A) although                    B) width                            C) thump                                     D) thank
 5. A) thought                     B) tough                            C) bought                                    D) fought
 6. A) raised                       B) talked                           C) watched                                  D) laughed
 7. A) homeless                  B) done                             C) become                                  D) month
 8. A) hidden                      B) minor                            C) written                                     D) kitten
 9. A) many                        B) lamb                             C) handle                                    D) camera
 10. A) there                         B) appear                          C) wear                                       D) prepare
 11. A) occupy                      B) puppy                           C) ready                                      D) study
 12. A) accident                    B) success                       C) accurate                                  D) accept
 13. A) private                       B) irrigate                          C) guidance                                 D) environment
 14. A) instruction                 B) shrub                            C) eruption                                   D) supply
 15. A) necessarily                B) mechanic                     C) exception                                 D) apprentice
 16. A) basic                        B) erosion                         C) loose                                        D) recycle
 17. A) worry                        B) infer                              C) dirtying                                     D) fertilizer
 18. A) mile                          B) militant                         C) smile                                        D) kind
 19. A) relaxed                     B) mounted                        C) collected                                   D) needed
 20. A) picked                      B) considered                     C) stayed                                      D) received
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download