hoặc

Mẫu Đơn xin tạm trú được thực hiện theo Quy định chi tiết thi hành một số điều của , mẫu đơn xin công an Phường, xã nơi bạn tạm trú xác nhận công dân đang tạm trú tại địa phương và thực hiện đúng các quy định về an ninh trật tự tại địa phương.

Đơn xin tạm trú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TẠM TRÚ

Kính gửi - Công an Quận: ......................................................................

     - Công an Phường: ...................................................................

Tôi tên là: ..........................................................................................................................................

Sinh ngày: .........................................................................................................................................

Quê quán: .........................................................................................................................................

Nay tôi làm đơn này xin các cấp cho tôi được tạm trú tại:......................................................................

..........................................................................................................................................................

Khối phố: ..........................................................Phường (xã): .............................................................

Quận (huyện): .................................................................. Thành phố (tỉnh):……………........…..............

Từ ngày ....... tháng ....... năm..........đến ngày ........tháng ........năm .........

Lý do: ……………………………...........................……………………………………………….......................

...........................................................................................................................................................

Trong thời gian ở địa phương, tôi xin hứa thực hiện tốt nội quy, quy định về an ninh trật tự do chính quyền địa phương quy định. Nếu vi phạm tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

.............., ngày........tháng........năm...........

Xác nhận của Cơ quan Công an                                                     Người làm đơn

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download