hoặc

Công văn 276/TTg-QHQT về phê duyệt danh mục dự án do Chính phủ Phần Lan tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------

Số: 276/TTg-QHQT
V/v phê duyệt danh mục dự án do Chính phủ Phần Lan tài trợ

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 932/BKHĐT-KTĐN, ngày 06 tháng 2 năm 2013), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục dự án "Phát triển hệ thống quản lý thông tin ngành lâm nghiệp giai đoạn II" do Chính phủ Phần Lan tài trợ với các nội dung như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại công văn trên.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định và phê duyệt nội dung văn kiện dự án và tổ chức thực hiện dự án theo quy định hiện hành về quản lý và sử dụng ODA./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3) PH 22

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Hoàng Trung Hải

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download