hoặc

Trong quá trình giao dịch thương mại, mua bán hàng hóa, tư vấn..... việc các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thường xuyên có những hoạt động trao đổi chứng từ, tài liệu, hồ sơ.

Mẫu Biên bản bàn giao tài liệu

CÔNG TY….......  Số: …/........                    

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------o0o-----------

                                    Hà Nội, ngày ...… tháng ...... năm 20......

 BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI LIỆU

Bên Giao: …………………………………………………………………….…………………….....................

Họ tên: ………………………………………………………………………..……………………......................

Chức vụ…...…………………………………………………………………..……………………......................

Trụ sở:……………………………………………………………………..….…………………….......................

Bên Nhận: …………………………………………………………………………………………......................

Họ tên: ……………………………………………………………………….……………………........................

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………….........................

Công ty ………………………………………………….…………………….……………………......................

Trụ sở: ……………………………………………………………………….……………………........................

Chi tiết tài liệu bàn giao:

Mẫu biên bản bàn giao tài liệu 

Bên Giao Bên Nhận
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download