hoặc

Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2015 trường THCS Cự Nẫm, Quảng Bình được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải gồm 2 đề thi với nhiều dạng bài tập và đáp án đi kèm, giúp các bạn học sinh ôn tập cuối năm hoặc luyện tập củng cố kiến thức trong dịp hè hiệu quả.

Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2015

Trường THCS Cự Nẫm 

Họ tên: ..................................................................... Lớp ……

Số báo danh: ............ Phòng thi số: ............

BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II - (2014 - 2015)

 Môn: Tiếng Anh 6 (Thời gian 45 phút)

 

GT1: .....................................................................

GT2: ......................................................................

Đề 1

(Học sinh làm bài trên đề, đề thi có 02 tờ)

I/ Listen to the passage three times. Write True(T) or False(F) (1,5pts)

1. Mary is from France.

2. She speaks English and French.

3. She is ten years old.

4. She is small.

5. Now she is visiting Hanoi with her mother.

6. She is going to buy postcards and gifts for her friends.

II/ Tìm từ có âm gạch chân khác với những từ còn lại. (1.0đ)

1. A. Like                B. Rice               C. Drive              D. Thick

2. A. Cold               B. Hotel              C. Long               D. Pagoda

3. A. Cool               B. School           C. Door                D. Stool

4. A. Does              B. Washes         C. Brushes           D. Finishes

III / Chọn đáp án đúng để hoàn thành các câu sau. (1.5đ)

1…………….you like a drink ? -Yes , some milk .

A. What                 B. Would            C. want                D. How

2. Is there …………milk in the bottle .

A. a                       B. some             C. any                  D. many

3. The weather is ………….in the fall.

A. hot                   B. cool                C. warm                D. cold

4. The Nile river is the …………. river in the world

A. longer              B. higher              C. longest             D. highest

5. I am ……………than you.

A. tall                  B. taller                C. high                  D. tallest

6. Let's......................a game.

A. plays              B. playing             C. to play              D. play

Đáp án bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2015

I. Listen to the passage three times. Write True (T) or False (F) in the box (1pt)

1. T         2. F         3. F          4. T            5. T             6. F

Tape scripts

Mary is from France. She speaks French. She doesn’t speak English. She is very small. She’s only five years old and now she is visiting Hanoi with her mother. Next week, she is going to visit Ha Long Bay and she’s going to take many photos.

I: (1p)        1. D           2. C            3. C        4. A

II: (1.5ps)   1. B           2. B            3. B        4. C          5. B          6. D

III: (1p)      1...are ...    2...does...   3....is going to travel...        4.....are watching....

IV: (1.5ps) 1.Yes, he does.            2. six times a week.           3. Tim.

V: (1,5ps)

1. I am going to visit HaLong Bay next week.

2. I go jogging when it is cold.

3. He sometimes goes swimming in the summer.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download