hoặc

Thông tư liên tịch số 197/2010/TTLT-BTC-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường-Bộ Tài chính: Hướng dẫn việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiềnthu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

BỘ TÀI CHÍNH –
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
-----------------------

Số 197/2010/TTLT-BTC-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2010

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền
thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
__________________________

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 124/2005/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định về biên lai thu tiền phạt và quản lý, sử dụng tiền nộp phạt vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 72/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2010 quy định về phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác về môi trường;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường như sau:

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo quy định tại Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ.

2. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan nhà nước; tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng tiền phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường và công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, xử lý vi phạm hành chính, công khai thông tin về tình hình ô nhiễm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và bổ sung nguồn vốn hoạt động cho Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam và Quỹ Bảo vệ môi trường địa phương.

3. Đối với các vụ vi phạm hành chính có tang vật, phương tiện vi phạm bị tịch thu, việc hỗ trợ kinh phí cho cơ quan xử lý vi phạm hành chính thực hiện theo các quy định hiện hành về xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu.

Điều 2. Sử dụng tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

1. Tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nộp vào ngân sách nhà nước qua tài khoản tạm giữ mở tại Kho bạc Nhà nước và được sử dụng chi cho các nội dung quy định tại Điều 5 Thông tư này và bổ sung nguồn vốn hoạt động cho Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam và Quỹ Bảo vệ môi trường địa phương.

2. Việc quản lý, sử dụng tiền bổ sung nguồn vốn hoạt động cho Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam và Quỹ bảo vệ môi trường địa phương từ nguồn thu tiền phạt vi phạm hành chính được thực hiện theo quy chế quản lý tài chính của Quỹ.

Điều 3. Thu, nộp tiền phạt vi phạm hành chính

1. Việc nộp tiền thu xử phạt vi phạm hành chính do lực lượng của Trung ương trực tiếp ra quyết định xử phạt được thực hiện như sau:

a. Trường hợp lực lượng Trung ương có trụ sở và hoạt động ổn định tại địa phương thì tiền phạt được nộp vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính mở tại Kho bạc Nhà nước.

b. Trường hợp lực lượng Trung ương không có trụ sở tại địa phương để hoạt động ổn định trên địa bàn thì tiền phạt được nộp vào tài khoản tạm giữ của cơ quan Trung ương đó mở tại Kho bạc Nhà nước. Việc nộp tiền phạt được thực hiện tại địa bàn nơi ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính; Trên Quyết định xử phạt vi phạm hành chính phải ghi rõ số tài khoản tạm giữ của lực lượng Trung ương mở tại Kho bạc Nhà nước để Kho bạc Nhà nước nơi thu hộ chuyển tiền về Kho bạc Nhà nước nơi lực lượng Trung ương mở tài khoản tạm giữ.

2. Tiền phạt vi phạm hành chính do người có thẩm quyền ở cơ quan cấp tỉnh xử phạt được nộp vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính mở tại Kho bạc Nhà nước.

3. Tiền phạt vi phạm hành chính do người có thẩm quyền ở cơ quan cấp huyện, cấp xã xử phạt được nộp vào tài khoản tạm giữ của phòng Tài chính mở tại Kho bạc Nhà nước.

4. Việc thu, nộp tiền phạt vi phạm hành chính được thực hiện bằng hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản theo quy định hiện hành.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download