hoặc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------
                                                                                        Hà Nội, ngày .... tháng .... năm 20....

THƯ MỜI HỌC VIỆC

Kính gửi: ………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………. Điện thoại: …………………..

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm của Anh đối với công ty chúng tôi cũng như vị trí công việc mà Anh đã dự tuyển.

Chúng tôi trân trọng kính mời Anh đến học việc tại công ty chúng tôi với nội dung cụ thể như sau:

Trụ sở làm việc tại: Công ty …

Địa chỉ: ………………………..

Vị trí công việc: Chuyên viên tư vấn pháp luật

Báo cáo trực tiếp cho: ………………………………… – Trợ lý Giám đốc

Ngày bắt đầu học việc:…………………………………..Thời gian học việc: 01 tháng

Thời giờ làm việc:

+ Sáng từ 7h30 đến 11h30

+ Chiều từ 13h30 đến 17h30

Lương và các chế độ khác như sau:

+ Lương học việc: 1.500.000 VNĐ ( một triệu năm trăm ngàn đồng chẵn)

+ Phụ cấp: Trợ cấp xăng xe và điện thoại liên lạc theo yêu cầu của Công Việc.

Mời Anh/Chị……………………….liên hệ với chị ………… – Trợ lý Giám đốc để nhận việc.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- Lưu:......;
- .............;
- .............

TÊN CÔNG TY


Giám đốc

 

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download