hoặc

Đơn xin xác nhận tạm trú là mẫu đơn được sử dụng khi bạn đang cần làm thủ tục hành chính cho mình hoặc gia đình có yêu cầu xác nhận thông tin tạm trú. Đơn xin xác nhận tạm trú sau đó sẽ được Công an Phường, xã nơi bạn đăng ký tạm trú xác nhận.

Đơn xin xác nhận tạm trú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

ĐƠN XIN XÁC NHẬN TẠM TRÚ

Kính gửi: Công an phường/xã/thịtrấn........................................................................................................

Tôi tên.....................................................................................................................................................

Ngày sinh................................................................................................................................................

Số CMND....................................Do công an.............................................Cấp ngày.................................

Địa chỉ thường trú....................................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay.........................................................................................................................................

Nay tôi làm đơn này kính xin Ban Công an phường/xã/thịtrấn......................................................................

xác nhận cho tôi đã tạm trú tại địa này từ ngày.........................................................................cho đến nay.

Lý do.......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Xin cám ơn!

Xác nhận của Công an phường/xã/thịtrấn Ngày......tháng......năm........
Kính đơn
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download