hoặc

Công văn 746/BNN-TC về mức lương chuyên gia tư vấn trong nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

 BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

---------------
Số: 746/BNN-TC
V/v mức lương chuyên gia tư vấn trong nước 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 2 năm 2012

                 Kính gửi:

Ban Điều phối Dự án Cạnh tranh Nông nghiệp
(Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp)

Trả lời Công văn số 115/DANN-ACP ngày 01/02/2012 của Dự án Cạnh tranh Nông nghiệp (thuộc Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp) về mức lương của chuyên gia tư vấn trong gói thầu dịch vụ tư vấn nghiên cứu chính sách về liên minh với sự hỗ trợ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Các mức chi chuyên gia tư vấn trong nước đã được quy định cụ thể tại Điều 8 của Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). Theo Thông tư số 219/2009/TT-BTC nêu trên, trường hợp Dự án cần chuyên gia tư vấn có chuyên môn cao, ngành nghề đặc biệt, đặc thù, địa bàn thực hiện dự án ở vùng khó khăn, xa xôi hẻo lánh phải có mức chi cao hơn so với các mức chi theo quy định, đề nghị Ban Quản lý dự án báo cáo cụ thể với Ban quản lý các dự án Nông nghiệp về việc này để Ban trình Bộ xem xét, quyết định mức thù lao cụ thể.

2. Theo hồ sơ mời bày tỏ quan tâm dịch vụ tư vấn nghiên cứu chính sách về liên minh với sự hỗ trợ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Trưởng Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp phê duyệt tại Quyết định số 76/QĐ-DANN-KHKT ngày 16/01/2012, có 03 (ba) vị trí gồm: Tư vấn trưởng, Tư vấn nghiên cứu về chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn, Tư vấn nghiên cứu về chính sách đầu tư và cạnh tranh trong ngành nông nghiệp; trong đó chỉ có vị trí Tư vấn trưởng thuộc mức chi đặc biệt cần phải xin ý kiến của cơ quan chủ quản (Bộ), hai vị trí còn lại thuộc mức chi 4 quy định tại khoản 2, Điều 8, Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, tại Công văn số 115/DANN-ACP ngày 01/02/2012 của Dự án, Dự án đề nghị Bộ có ý kiến về mức lương cho 04 (bốn) vị trí, bao gồm cả vị trí hành chính (không phải là chuyên gia tư vấn). Đồng thời, mức chi đề nghị cho các vị trí đều cao thuộc trường hợp đặc biệt (ngoại trừ mức chi cho vị trí hành chính) và không thuyết minh rõ lý do phải chi ở mức đặc biệt.

Do vậy, đề nghị Dự án căn cứ hồ sơ mời bày tỏ quan tâm dịch vụ tư vấn nghiên cứu chính sách về liên minh với sự hỗ trợ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Trưởng Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp phê duyệt tại Quyết định số 76/QĐ-DANN-KHKT ngày 16/01/2012 và quy định về chi chuyên gia tư vấn trong nước tại Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính để thuyết minh rõ về đề nghị mức chi đối với từng vị trí chuyên gia tư vấn.

Bộ trả lời để đơn vị biết, thực hiện. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BQL các dự án NN;
- Lưu: VT, TC.

 TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Văn Hà
 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download