hoặc

Quyết định 194/2013/QĐ-TCHQ về bổ sung mã loại hình quản lý hàng hóa xuất, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------
Số: 194/QĐ-TCHQ
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2013

 QUYẾT ĐỊNH
BỔ SUNG MỘT SỐ MÃ LOẠI HÌNH QUẢN LÝ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ qui định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;

Căn cứ Nghị định số 87/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại;

Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 02/TCHQ-QĐ ngày 02/01/2013 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành bộ mã loại hình quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý rủi ro hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung một số mã loại hình quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vào Bộ mã loại hình quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định 02/TCHQ-QĐ ngày 02/01/2013 của Tổng cục Hải quan. Cụ thể gồm:

Số TT

Nhóm loại hình

Mã loại hình

Tên loại hình

Tên viết tắt của loại hình

Ghi chú

1

NKD

NKD05

Nhập đầu tư kinh doanh

NDT-KD

Thuộc Phụ lục I Quyết định 02/TCHQ-QĐ

2

NGC

NGC21

Nhập gia công tự cung ứng

NGC-CU

Thuộc Phụ lục II Quyết định 02/TCHQ-QĐ

3

NTA

NTA10

Tạm nhập NPL vào KCX để gia công

NGCCN

Thuộc Phụ lục VI Quyết định 02/TCHQ-QĐ

4

NTA12

Mua hàng của nội địa (xí nghiệp KCX)

NKD-MND

5

NTA29

Tạm nhập hoán đổi xăng dầu tái xuất

NTHDXDTX

6

XTA

XTA20

Tái xuất (hàng tạm nhập tái xuất)

XTX-HTN

7

XTA29

Tái xuất hoán đổi xăng dầu tạm nhập

XTHDXDTN

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng ban Quản lý rủi ro hải quan, Cục trưởng cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan, thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Lưu: VT, QLRR (5b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)


Nguyễn Công Bình

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download