hoặc

Quyết định số 976/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Chuyển Công ty mẹ - Tập đoàn Sông Đà thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------
Số: 976/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Chuyển Công ty mẹ - Tập đoàn Sông Đà
thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
do Nhà nước làm chủ sở hữu
---------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty Nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tập đoàn Sông Đà,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Công ty mẹ - Tập đoàn Sông Đà (sau đây gọi là Tập đoàn Sông Đà) thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, với những nội dung chính sau đây:

1. Tên, loại hình doanh nghiệp và trụ sở.

a. Tên:

- Tên doanh nghiệp bằng tiếng Việt: TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ.

- Tên viết tắt bằng tiếng Việt: SÔNG ĐÀ.

- Tên doanh nghiệp bằng tiếng Anh: SONGDA HOLDINGS.

- Tên viết tắt bằng tiếng Anh: SONGDA.

b. Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

c. Địa chỉ trụ sở chính: Nhà G10, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

2. Hình thức pháp lý và tư cách pháp nhân:

Tập đoàn Sông Đà là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam; có con dấu riêng; được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các quy định pháp luật có liên quan và Điều lệ tổ chức và hoạt động do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Ngành, nghề kinh doanh:

- Các ngành, nghề kinh doanh chính: Tổng thầu xây lắp (tổng thầu EPC) và thi công xây lắp các công trình giao thông, công nghiệp, dân dụng, điện, thủy lợi, tổ hợp các công trình ngầm; sản xuất, kinh doanh điện thương phẩm; sản xuất, kinh doanh vật tư thiết bị, vật liệu xây dựng; chế tạo và lắp đặt các thiết bị, máy móc công nghiệp;

- Ngành, nghề kinh doanh liên quan: Đầu tư phát triển và kinh doanh khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế; kinh doanh bất động sản; đóng mới và sửa chữa tàu thuyền; thi công và xử lý nền móng công trình; khoan nổ mìn; tư vấn thiết kế và tổng thầu tư vấn thiết kế các dự án đầu tư, xây dựng; vận tải đường thủy, đường bộ; tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; đào tạo phát triển nguồn nhân lực chuyên ngành về bất động sản và xây dựng; xuất khẩu lao động; dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, du lịch, khách sạn; cho thuê văn phòng;

- Ngành, nghề kinh doanh khác theo quy định của pháp luật và quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

4. Vốn điều lệ tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2009 là: 4.607 tỷ đồng (bốn nghìn sáu trăm linh bảy tỷ đồng).

Việc xác định để điều chỉnh vốn điều lệ thực hiện theo quy định của pháp luật.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download