hoặc

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2015 trường Tiểu học EA Lê, Đăk Lăk được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, giúp các bạn học sinh lớp 3 ôn tập và học Tiếng Anh tốt hơn.

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2015

PHÒNG GD &ĐT HUYỆN EA SÚP

TRƯỜNG TIỂU HỌC EA LÊ

HỌ TÊN:

LỚP:

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

MÔN TIẾNG ANH – LỚP 3

NĂM HỌC 2014 - 2015

 

PART I: LISTENING 20 minutes

Question 1: listen and number (nghe và điền số thứ tự) – 1point

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2015 trường Tiểu học EA Lê, Đăk Lăk

Question 2: listen and color (1p) - nghe và tô màu

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2015 trường Tiểu học EA Lê, Đăk Lăk

Question 3: listen and draw the lines (nghe và nối) - 1 point

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2015 trường Tiểu học EA Lê, Đăk Lăk

Question 4: listen and tick (nghe và đánh dấu) - 1 point

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2015 trường Tiểu học EA Lê, Đăk Lăk

Đáp án đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3

 Transcript - grade 3

Question 2

1. The cat is black.
2. The goldfish is yellow.
3. The rabbit is pink.
4. The dog is blue.

Question 3

1. A: have you got a dog/
    B: no, I haven’t. I’ve got a cat.
    A: you’ve got a cat?
    B: yes. I’ve got a cat.

2. A: have you got a cat
    B: no, I haven’t. I’ve got a dog
    A: you’ve got a dog?
    B: yes. I’ve got a dog.

3. A: have you got a bird?/
    B: no, I haven’t. I’ve got a fish.
    A: you’ve got a fish?
    B: yes. I’ve got a fish.

4. A: have you got a fish?/
    B: no, I haven’t. I’ve got a bird.
    A: you’ve got a bird?
    B: yes. I’ve got a bird.

Question 4

1.A: where is the lamp?
B: Sorry?
A: Where is the lamp?
B: It’s over there on the desk.

2.A: Where are the pens?
B: What?
A: The pens. Where are they?
B: They’re over there on the floor

3.A: What’s he doing?
B: He’s jumping
A: Jumping?
B: He’s jumping

4.A: What’s he doing?
B: He’s running.
A: Running?
B: He’s running.

Question 5

1.A: How old is Peter?
B: He’s nine years old.

2.A: What’s her name?
B: Her name is Son.

3.A: how many cats do you have?
B: I have three cats.

4.A: Where is the lamp?
B: It’s on the table.

Question 6 1V 2X 3X 4X

Question 7

1. A: What’s the weather like in your hometown/
    B: It’s sunny today.
    A: Sunny?
    B: It’s sunny today.

2. A: What’s the weather like in your hometown/
    B: It’s cloudy today.
    A: Cloudy?
    B: It’s cloudy today.

3. A: What’s the weather like in your hometown/
    B: It’s windy today.
    A: windy?
    B: It’s windy today.

4. A: What’s the weather like in your hometown/
    B: It’s rainy today.
    A: Rainy?
    B: It’s rainy today.

Answer key

Question 1. 1. a            2. d               3. c              4. B

Question 2. Black         Yellow           Pink             Blue

Question 3. 1. cat         2. dog            3. fish           4. bird

Question 4. 1. B           2. B               3. A              4. A

Question 5. 1. nine       2. son            3. three         4. lamp

Question 6. 1. V           2. X               3. X               4. X

Question 7. 1. Yes       2. No             3. No             4. Yes

Question 8. 1. cat        2. rainy          3. fish             4. Alan

Question 9. 1. pets       2. cats           3. dogs          4. goldfish

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download