hoặc

Viết lại câu trong tiếng Anh luôn là bài tập gây rất nhiều khó khăn cho người làm. Làm thế nào để viết lại câu cho đúng, làm thế nào để học tiếng Anh cho hiệu quả là những câu hỏi nhiều người vẫn đặt ra cho mình. Tải bài tập luyện viết lại câu tiếng Anh về máy và bạn đã có thể rèn luyện thêm cho mình ở dạng bài tập này.

BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU TIẾNG ANH

A.Mối quan hệ giữa “ago-since-for” và thì quá khứ đơn và thì hiện tại hoàn thành.

1. We haven’t been to a concert for over a year.

- The last time………………………………….....

2. Your birthday party was the last time I really enjoyed myself.

- I………………………………………………………………............

3. It’s nearly 20 years since my father saw his brother.

- My father………………………………………………...

4. Tom went to Scotland last Friday and is still there.

- Tom has……………………………………………......

5. When did you last ride a bike?

- How long is it………………………………………?

6. The last time I went swimming was when I was in France.

- I haven’t……………………………………………….......……..

7. You haven’t tided up this room for weeks.

- It’s…………………………………………....

8. He was last in touch with me three weeks ago.

- He hasn’t……………………………………....…..

9. Mr John hasn’t visited France since 1990.

- Mr John last………………………………………..

10. It last rained three weeks ago.

- It’s……………………………....

11. I haven’t eaten this kind of food before.

- This is the first………………………………..

B. Mệnh đề “wish”.

12. What a pity you failed your driving test!

- I wish………………………………………

13. It’s a pity that you’re going away so soon.

- I wish…………………………………………

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download