hoặc

TÊN DOANH NGHIỆP................Số: ………../......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------------

.........., ngày......... tháng......... năm..........

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP, ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ


Kính gửi: Tổng cục Du lịch (trong trường hợp đề nghị cấp, đổi hoặc cấp lại giấy phép)
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố... (trong trường hợp đề nghị cấp giấy phép)

1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):..........................................................................

Tên giao dịch:.........................................................................................................................

Tên viết tắt:.............................................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính :..........................................................................................................

Điện thoại :...........................……- Fax :................................................................................

Website :..................................... - Email :.............................................................................

3. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:……………………...................

Giới tính :............................…................

Chức danh:..............................................................................................................................

Sinh ngày :......./…..../…....Dân tộc :......... Quốc tịch :.......................................…...............

Giấy chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu) số :..................................………................

Ngày cấp : …../….../…..Nơi cấp : .....................................................……………................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú :..........................................................................................

Chỗ ở hiện tại :.......................................................................................................................

4. Tên, địa chỉ chi nhánh :.....................................................................................................

5. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện ........................................................................................

6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số..........ngày cấp..../...../....nơi cấp................

Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế số ........do......cấp ngày...........tháng.........năm............(trong trường hợp đổi, cấp lại Giấy phép)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download