hoặc

Mẫu số 01-5/GTGT: Bảng kê số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính. 

Mẫu số 01-5/GTGT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC
ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

PHỤ LỤC 
BẢNG KÊ SỐ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐÃ NỘP
CỦA DOANH THU KINH DOANH XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT, BÁN HÀNG
VÃNG LAI NGOẠI TỈNH

(Kèm theo tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT ngày ........ tháng ....... năm ..........)
[01] Kỳ tính thuế: Tháng .............. năm ...........

[02] Tên người nộp thuế: ........................................................................................

[03] Mã số thuế: Mẫu số 01-5/GTGT: Bảng kê số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh

[04] Tên đại lý thuế (nếu có): ……………………………………...........................

[05] Mã số thuế: Mẫu số 01-5/GTGT: Bảng kê số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam 

STT Số chứng từ nộp tiền thuế
Ngày nộp thuế Nơi nộp tiền thuế (KBNN)
Cơ quan thuế quản lý hoạt động xây dựng, kinh doanh vãng lai
Số tiền thuế đã nộp
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
           
           
           
Tổng cộng:  

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./. 

 

 NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: …….
Chứng chỉ hành nghề số: .......

 Ngày ….... tháng ….... năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có) 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download