hoặc

Quyết định 1112/QĐ-BXD năm 2012 công nhận thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh là đô thị loại III.

BỘ XÂY DỰNG
--------------------


Số: 1112/QĐ-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THỊ XÃ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH LÀ ĐÔ THỊ LOẠI III

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/2/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về Phân loại đô thị;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tại Tờ trình số 2192/TTr-UBND ngày 10/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc đề nghị thẩm định và quyết định công nhận thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh là đô thị loại III;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phát triển đô thị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh là đô thị loại III.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Tây Ninh và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: NV; TC; VHTT & DL; CT; QP;
- Các Sở: XD; Nội vụ tỉnh Tây Ninh;
- Lưu: VP; Cục PTĐT (3).
 

BỘ TRƯỞNG
(đã ký)


Trịnh Đình Dũng

 

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download