hoặc

Bảng kê các hợp đồng tái bảo hiểm đã hoặc dự kiến ký kết trong năm là văn bản do tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài hoặc tổ chức được ủy quyền kê khai về số lượng hợp đồng đã ký kết hoặc dự kiến ký kết...

Mẫu số: 01-1/TBH-TB
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính)

PHỤ LỤC
BẢNG KÊ CÁC HỢP ĐỒNG TÁI BẢO HIỂM ĐÃ HOẶC DỰ KIẾN KÝ KẾT

(Kèm theo Thông báo (dự kiến) ngày……….)

Tên tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài hoặc tổ chức được ủy quyền:

Mã số thuế: Bảng kê các hợp đồng tái bảo hiểm đã hoặc dự kiến ký kết trong năm - Mẫu số 01-1/TBH-TB

Địa chỉ:

Tên đại lý thuế (nếu có):

Mã số thuế: Bảng kê các hợp đồng tái bảo hiểm đã hoặc dự kiến ký kết trong năm - Mẫu số 01-1/TBH-TB

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT
Tên hợp đồng Đại diện ký kết
Ngày ký Hợp đồng
Giá trị hợp đồng thực hiện (nếu có)
Hiệu lực hợp đồng
Thuế nhà thầu phải nộp (nếu không được miễn theo Hiệp định)
Bên Việt Nam
(ghi rõ tên, mã số thuế)
Bên nước ngoài1
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc
(1)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
                 
                 
                 
...                

 Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: …….
Chứng chỉ hành nghề số: .......

Ngày ....... tháng ….... năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu

Ghi chú: 1 Trường hợp Đại diện ký kết hợp đồng là Văn phòng đại diện, phải ghi rõ Văn phòng đại diện là đối tượng cư trú của Nước ký kết.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download