hoặc

Mẫu chương trình thử việc

CHƯƠNG TRÌNH THỬ VIỆC

Họ tên : ………………………………………………………………

Bộ phận : ………………………………………………...….

Chức vụ: ............................. ………………..

Thời gian thử việc: từ ngày..... ………đến ngày……….

Người Quản lý trực tiếp : ……………………………………………….  Chức vụ : ……………………………………..

A.YÊU CẦU.

1. Danh mục công việc đảm nhiệm trong thời gian thử việc.                                         

STT

CÔNG VIỆC

TRÁCH NHIỆM

TỈ TRỌNG (%)

KẾT QUẢ

CẦN ĐẠT ĐƯỢC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bài thu họach (Yêu cầu viết bài thu họach nhỏ liên quan đến chuyên môn đảm nhiệm).

………………………………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………………….

3. Những yêu cầu khác trong thời gian thử việc.

………………………………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….....

B. XÁC NHẬN :

Phòng TC-HC-NS

Ngày___ /___ /______

  

Cấp Chủ quản trực tiếp đưa ra Chương trình thử việc

Ngày___ /___ /______ 

Ứng viên thử việc chấp nhận thực hiện chương trình

Ngày___ /___ /______

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download