hoặc

Công văn 1666/TCHQ-GSQL về xuất khẩu mặt hàng khai báo là phân bón vi trung lượng bón rễ do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------

Số: 1666/TCHQ-GSQL
V/v xuất khẩu mặt hàng khai báo là phân bón vi trung lượng bón rễ

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2013

 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

Liên quan đến việc xuất khẩu mặt hàng khai báo là phân vi trung lượng bón rễ theo tờ khai hải quan số 314/XKD/C20F ngày 21/9/2012 do Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xây dựng GNG làm thủ tục xuất khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh căn cứ kết luận của Cục Trồng Trọt - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; kết quả xác minh lô hàng trên tàu Kpluto của Cục Cảnh sát kinh tế - Bộ Công an; Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh; hồ sơ tài liệu có liên quan và thực tế hàng hóa xuất khẩu để xem xét, quyết định việc thông quan lô hàng theo đúng quy định hiện hành.

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh kịp thời báo cáo Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) để có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Vũ Ngọc Anh

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download