hoặc

Giấy đăng ký hoạt động của trung tâm trọng tài là mẫu văn bản của UBND tỉnh (thành phố) ghi nhận những thông tin của trung tâm trong tài về việc đăng ký hoạt động của trung tâm trọng tài với các nội dung: tên, trụ sở, lĩnh vực hoạt động, người đại diện theo pháp luật, danh sách sáng lập viên...

Mẫu số 06/TP-TTTM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012/TT-BTP)

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI

Số:………………/TP/ĐKHĐ-TT 

UBND, TỈNH, TP ……………

SỞ TƯ PHÁP

-------
Số: …………../TP/ĐKHĐ-TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Tỉnh (thành phố), ngày ….. tháng ….. năm …….

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNGCỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI

1. Tên Trung tâm trọng tài:

Tên viết tắt: (nếu có) …………………… Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có): ……………………… Giấy phép thành lập số:

……………… Do Bộ Tư pháp cấp ngày …… tháng ….. năm ....... tại……………………………Số điện thoại:……………. Fax:

…………… Email:…………………………………………..

Website (nếu có) ………………………………………………………………………………

2. Địa điểm đặt trụ sở:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

3. Lĩnh vực hoạt động:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

4. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên:………................. Năm sinh……………. Giới tính:………………………………..

Chức vụ:…………………………… Quốc tịch: ………………………………………………

Số Chứng minh nhân dân/hộ chiếu:…………………………………………………………….

Do:………………….. cấp ngày ……. tháng …… năm ........... tại ………………………………

………………………………………………………………………………………………….

5. Danh sách sáng lập viên Trung tâm trọng tài:

TT Họ và tên
Năm sinh Giới tính Quốc tịch Số CMND/ Hộ chiếu/ Nơi cấp
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú
Nghề nghiệp, trình độ chuyên môn
1 2 3 4 5 6 7 8
               
               
               
               
               

6. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động củaTrung tâm trọng tài:

STT Ngày, tháng, năm
Nội dung thay đổi
Xác nhận nội dung thay đổi
(Ký tên, đóng dấu)
       
       
       
       
       
  GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download