hoặc

Mẫu Bản nhận xét viên chức hợp đồng - để ký HĐ lao động

TRƯỜNG ………..
ĐƠN VỊ (KHOA, TRUNG TÂM)
--------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------- 

……….., ngày ……tháng…….. năm……… 

BẢN NHẬN XÉT VIÊN CHỨC HỢP ĐỒNG

(Dùng để ký Hợp đồng lao động)   

Họ và tên viên chức hợp đồng: .................................................................................................

Nhiệm vụ đang đảm trách: ........................................................................................................                     

1. Phẩm chất đạo đức    

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................  

2. Năng lực chuyên môn

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................  

3. Tinh thần trách nhiệm và kỷ luật lao động  

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  

4. Quan hệ đồng nghiệp

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................  

5. Hoạt động xã hội, đoàn thể      

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  

Xét quá trình công tác và theo nhu cầu nhiệm vụ của đơn vị, chúng tôi đề nghị nhà trường ………………. (tiếp tục, không tiếp tục) ký Hợp đồng lao động với Ông/ Bà ……………………………………. ………………………………………………………

TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN

 

TRƯỞNG BỘ MÔN  

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download