hoặc

Quyết định 172/2013/QĐ-BXD về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

BỘ XÂY DỰNG
--------
Số: 172/QĐ-BXD
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 12/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý hoạt động xây dựng, Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật và Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 29 thủ tục hành chính mới ban hành về “cấp giấy phép xây dựng” quy định tại Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng và Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

(Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính mới ban hành tại phần I, II của Phụ lục kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Bãi bỏ các thủ tục hành chính hết hiệu lực thi hành như sau:

1. Bãi bỏ 15 thủ tục hành chính về cấp giấy phép xây dựng đã được công bố tại Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 12/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

2. Bãi bỏ 01 thủ tục hành chính: “Cấp giấy phép xây dựng công trình đường dây ngầm, đường ống ngầm, hào và cống, bể kỹ thuật” đã được công bố tại Quyết định số 1052/QĐ-BXD ngày 14/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

(Nội dung cụ thể các thủ tục hành chính bị bãi bỏ tại phần III của Phụ lục kèm theo Quyết định này).

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Quản lý hoạt động xây dựng, Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật chịu trách nhiệm về nội dung các thủ tục hành chính công bố và các tài liệu có liên quan kèm theo Quyết định này. Chánh Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm tổ chức cập nhật các nội dung liên quan về thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ,Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tư pháp;
- Website Bộ Xây dựng;
- Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ;
- Lưu: VT, phòng KSTT.

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)


Trịnh Đình Dũng

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download