hoặc

Bài tập về câu gián tiếp trong Tiếng Anh được VnDoc.com đăng tải là tài liệu Tiếng Anh hữu ích dành cho các bạn muốn hệ thống lại Tiếng Anh của mình. Tài liệu gồm cả lý thuyết và bài tập thực hành giúp các bạn học Tiếng Anh tốt nhất.

Bài tập về câu gián tiếp trong tiếng Anh

* Chuyển các câu sau từ câu trực tiếp sang gián tiếp.

1. “ I went to see him yesterday”, she said.

She said……………………………….........................................................................………

2. “ I don’t want to meet him again”, she said

She said………………..……....................................................................…………………….

3. “ Can you swim?”, he asked me.

He asked me……………………..................................................................………………….

4. He explained, “ I didn’t break the vase”.

He expained…………………....................................................................…………………….

5. My mother said, “ I am cooking now”.

My mother said…………….......................................................…………………...…………...

6. “ What time does John get up?”, he asked me.

He wanted to know………….........................................................……………………………..

7. “ I like this book”, he said

He said………………….........................................................…………………………………..

8. “How beautiful she is!”.

He exclaimed................................................................………………………………………...

9. “Have you ever seen that film?”, he asked me

He asked me……………………………................................................................…………….

10. “ I went to Do Son last week”, she said

She said…………………………........................................................................……………...

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download