hoặc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------------

GIẤY XÁC NHẬN
Nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài

Số:.........................../XNNS

Theo đề nghị của ..................... hiện cư trú ở......................... v/v xác nhận yếu tố nhân sự cho thân nhân ở nước ngoài, Cục Quản lý xuất nhập cảnh- Bộ Công an xác nhận:

Họ và tên khai sinh:....................... Giới tính:.......................

Sinh ngày ....... tháng ........ năm......... tại..............................

Quê quán:.............................................................................

Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú ở Viẹt Nam trước khi xuất cảnh:.............................

Xuất cảnh Việt Nam ngày ..... / ........ /...................................................................

Hình thức xuất cảnh: .................................... Cửa khẩu xuất cảnh..........................

Giấy tờ xuất cảnh đã được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp trước đây:

Loại giấy: ...................số ........................ngày cấp: .......................................

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download