hoặc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN

(Đề thi số 01)

ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012- 2013
Môn: Hoá học lớp 11 Cơ bản

Dành cho các lớp D, chuyên xã hội, Anh, Pháp, Nhật

Buổi thi: Chiều ngày 22/12/2012
Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (2,0 điểm)

Viết phương trình phân tử và phương trình ion rút gọn của các phản ứng xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau:

a, HClO + KOH                            c, CO2 + NaOH

b, FeS + HCl                                d, NaF + HCl

Câu 2: (3,0 điểm)

Viết phương trình hóa học thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau:
       (1)      (2)       (3)          (4)            (5)              (6)
NH3 → N2 → NO → NO2 → HNO3 → NaNO3 → NaHSO4

Câu 3: (1,0 điểm)

Nhỏ vài giọt dung dịch phenolphtalein vào ống nghiệm đựng dung dịch NaOH loãng. Tiếp tục nhỏ từ từ dung dịch HCl loãng vào ống nghiệm trên, lắc đều. Nêu hiện tượng xảy ra và giải thích.

Câu 4: (2,0 điểm)

Có 3 lọ không dán nhãn đựng riêng biệt từng dung dịch loãng của các chất sau: CaCl2, Na2CO3, K2SO4. Chỉ dùng thêm dung dịch HCl, nêu cách phân biệt từng chất đựng trong mỗi lọ. Viết phương trình hóa học của các phản ứng.

Câu 5: (2,0 điểm)

Hòa tan 11 gam hỗn hợp Al và Fe vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu được dung dịch X và 6,72 lít (đktc) khí NO (sản phẩm khử duy nhất).

a, Tính phần trăm khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

b, Cô cạn toàn bộ dung dịch X rồi đem nhiệt phân. Tính khối lượng chất rắn Y thu được. (giả thiết phản ứng xảy ra hoàn toàn).

Cho khối lượng mol nguyên tử các nguyên tố: H = 1; N = 14; O = 16; Al = 27; Fe = 56;

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download