hoặc

Mẫu đơn xin phép thành lập công ty liên doanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------

                                                                                    ....…, ngày……..tháng…….năm …..

ĐƠN XIN PHÉP THÀNH LẬP CÔNG TY LIÊN DOANH                                                                                                 

                                                         Kính gửi : Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và đầu tư

Những người ký dưới đây xin gửi Đơn xin phép đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam này trình Nhà nước CHXHCN Việt Nam thông qua Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư.

Các đặc điểm có liên quan tới việc Hợp tác kinh doanh cũng như việc xin các điều kiện ưu đãi trong đầu tư và những thông tin, số liệu, văn bản có liên quan được trình bày ở đây và / hoặc gửi trình kèm theo như sau :

I. TÊN CỦA CÁC BÊN, GỒM :

- Bên (hoặc các bên) Việt Nam (tên Công ty):

- Bên (hoặc các bên )nước ngoài (tên Công ty hoặc cá nhân):

Xin được cấp giấy phép đầu tư để thực hiện hợp đồng liên doanh ký ngày…... tháng…….năm…..

II. CHÚNG TÔI XIN ĐƯỢC HƯỞNG CÁC ƯU ĐÃI

TRONG ĐẦU TƯ NHƯ SAU :

-……………………………………………………………………………………………

-……………………………………………………………………………………………

III. CÁC TÀI LIỆU GỬI KÈM THEO ĐƠN NÀY GỒM :

1. Hợp đồng liên doanh,

2. Điều lệ xí nghiệp liên doanh,

3. Các chứng chỉ về tư cách pháp nhân cũng như báo cáo tổng quát hàng năm của Công ty được chứng nhận và/hoặc chứng thực của Ngân hàng hay cơ quan tài chính theo Thông lệ quốc tế.

4. Giấy ủy nhiệm hợp pháp cho người ký đơn và Hợp đồng.

5. Giải trình kinh tế - kỹ thuật.

6. Báo cáo giám định thiết bị cũ (nếu có ý định sử dụng hoặc nhập khẩu các thiết bị đó vào Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

      Bên (hoặc các bên) Việt Nam                                               Bên (hoặc các bên) nước ngoài                                    

                (ký tên, đóng dấu)                                                                   (ký tên, đóng dấu)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download