hoặc

Đề thi học kì II môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2015 trường Tiểu học số 1 Mường Nhà, Điện Biên gồm 2 phần: Nghe, Đọc và Viết, giúp các em học sinh ôn tập Tiếng Anh cuối cấp hiệu quả. Đề thi có đáp án và file nghe đi kèm.

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2015

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐIỆN BIÊN

Trường PTDTBTTH Số 1 Mường Nhà

Họ và tên: ......................................................

Lớp: ...............................................................

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI KÌ II

NĂM HỌC 2014 - 2015

Môn Tiếng Anh - Lớp 5

(Thời gian làm bài: 40 phút)

PART I: LISTENING (20 minutes)

Question 1: Listen and number (1pt)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2015 trường Tiểu học số 1 Mường Nhà, Điện Biên

Question 2: Listen and match (1pt)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2015 trường Tiểu học số 1 Mường Nhà, Điện Biên

Question 3: Listen and tick Yes or No (1pt)

  Yes No
1. Does Mai do morning exercise?    
2. Does she brush your teeth twice a day?    
3. Does she eat fast food every day?    
4. Does she always wash her hands before meals?    
5. Does she play computer games every day?    

Đáp án đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2015

I. Listening:

Question 1: Listen and number (1pt)

1. A: What’s the matter with Minh?

    B: He has got a toothache.

2. A: What’s the matter with Bin?

    B: He has got a stomachache.

3. A: What’s the matter with Bo?

    B: He has got a backache.

4. A: What’s the matter with Linh?

    B: She has got a sore eye.

5. A: What’s the matter with Tim?

    B: He has got a cold.

1. a                2. c                3. d                   4. b                5. e

Question 2: Listen and match (1pt)

1. A: Should he play with the lighter?

    B: No, he shouldn’t. Because he may get a burn.

2. A: What shouldn’t he do?

    B: He shouldn’t play with the knife. Because he may get a cut.

3. A: What shouldn’t he play with?

    B: He shouldn’t play with the cat because it may scratch his face.

4. A: Why shouldn’t he go barefoot?

    B: Because he may get a bad cut.

5. They shouldn’t jump into the river because they may drown.

1.b                2.c                 3.d                   4.e                5.a

Question 3: Listen and write Yes or No (1pt)

Mai is a good student. So she always gets up early and does morning exercise. Then she takes a shower. After that, she brushes her teeth, has breakfast and goes to school. She always brushes her teeth twice a day. She never eats fast food because it is not good for her health. She always washes her hands before meals. She sometimes plays computer games. She does not play every day.

1. Yes          2. Yes             3. No               4. Yes            5. No

Question 4: Listen and tick (1pt)

1. A: What shouldn’t the girl do?

   B: She shouldn’t touch the hot tea pot because she may get a burn.

2. A: What shouldn’t the children do?

    B: They shouldn’t swim in the river because they may drown.

3. A: What story does she like?

   B: She likes animal story “The clever fox and the crow”.

4. A: What is the matter with him?

   B: He has got a toothache.

5. A: What will your dream house be like?

   B: It is a small house by the sea.

1. a              2. c                3. c                  4. b                5. b

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download