hoặc

Mẫu ghi chép so sánh doanh thu bán hàng - Tiếng Anh là mẫu đơn mà VnDoc.com sưu tầm để các bạn tham khảo để làm so sánh doanh thu bán hàng giữa các tháng cho công ty mình. Nội dung về mẫu đơn như sau:

Month-to-Month Sales Comparison Log

For Year ...............

Tháng         Taxable Sales            Nontaxable Sales         Total Sales 

Tháng 1      ........................         ...........................       ........................

Tháng 2      ........................         ...........................       ........................

Tháng 3      ........................         ...........................       ........................

Tháng 4      ........................         ...........................       ........................

Tháng 5      ........................         ...........................       ........................

Tháng 6      ........................         ...........................       ........................

Tháng 7      ........................         ...........................       ........................

Tháng 8      ........................         ...........................       ........................

Tháng 9      ........................         ...........................       ........................

Tháng 10    ........................         ...........................       ........................

Tháng 11    ........................         ...........................       ........................

Tháng 12    ........................         ...........................       ........................

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download