hoặc

Quyết định số 366/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------
Số:366/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ

-------------------

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tây (Tờ trình số 603/TTr-UBND ngày 02/02/2008) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 353/TTr-BTĐKT ngày 31/03/2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ cho 10 tập thể thuộc tỉnh Hà Tây (có danh sách kèm theo) đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào Thi đua yêu nước năm 2007 của tỉnh Hà Tây.

Điều 2. Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tây, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tây;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- BTCN VPCP;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b). Mai 10

 KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG 

(Đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download