hoặc

 TÊN NGÂN HÀNG (CÔNG TY)

Ngày…….tháng…….năm …..

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP
ĐẶT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN THƯỜNG TRÚ TẠI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Kính gửi: Ngài Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thưa Ngài thống đốc,

Chúng tôi, trân trọng xin Ngài thống đốc cho phép Ngân hàng (công ty) chúng tôi là:

- Tên Ngân hàng (công ty):………………………………………………………………

- Quốc tịch:………………………………………………………………………………..

- Địa chỉ nơi đóng trụ sở mới:…………………………………………………………..

- Phạm vi hoạt động chủ yếu:…………………………………………………………..

- Vốn pháp định:………………………………………………………………………....

Được đặt Văn phòng đại diện thường trú (hoặc chi nhánh văn phòng đại diện thường trú) tại cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như sau:

- Nơi xin đặt văn phòng đại diện (tỉnh, thành phố):……………………………

- Phạm vi hoạt động của văn phòng đại diện:……………………………………………

- Số nhân viên trong Văn phòng đại diện:…………..người. Trong đó:

+ Số người nước ngoài:…………………………………………………………………

+ Số người tuyển dụng tại Việt Nam:………………………………………………….

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download