hoặc

Công văn 3270/BNN-TCCB năm 2013 báo cáo thực trạng các ngạch viên chức ngành khoa học và công nghệ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

Số: 3270/BNN-TCCB
V/v báo cáo thực trạng các ngạch viên chức ngành khoa học & công nghệ

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2013

Kính gửi: Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ

Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 2126/BKHCN-TCCB ngày 15/7/2010 về việc báo cáo thực trạng các ngạch viên chức ngành Khoa học và Công nghệ,

Để có cơ sở tổng hợp thực trạng các ngạch viên chức ngành Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các đơn vị sự nghiệp trực thuộc báo cáo theo các nội dung sau:

1. Thống kê số lượng, cơ cấu, trình độ của viên chức ngành KH&CN do đơn vị quản lý (theo biểu mẫu đính kèm);

2. Đánh giá chất lượng viên chức ngành KH&CN do đơn vị quản lý (về đạo đức nghề nghiệp, trình độ đào tạo, bồi dưỡng, năng lực chuyên môn nghiệp vụ);

3. Những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Quyết định số 11/2006/QĐ-BNV ngày 05/10/2006 của Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức ngành khoa học và công nghệ và các văn bản có liên quan khác;

4. Các kiến nghị, đề xuất cho việc xây dựng mới tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức ngành KH&CN (danh mục, nhiệm vụ, các tiêu chuẩn …).

Văn bản gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vụ Tổ chức cán bộ) chậm nhất là ngày 25/7/2013 để tổng hợp; File mềm gửi qua địa chỉ Email: thoantt.tccb@mard.gov.vn (đề nghị gửi biểu mẫu file Excel).

(Xin gửi kèm theo Công văn số 2126 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCCB.

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNGLê Thị Bình

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download