hoặc

Nếu bạn thấy mình đang thua cuộc chiến để khá tiếng Anh hơn mặc dù đã áp dụng nhiều cách thức để học tiếng Anh và đã đổ nhiều tâm sức vào việc ấy, hãy thử một phương pháp học ngoại ngữ mà tôi đã có kinh nghiệm áp dụng rất thành công. Phuơng pháp này đặc biệt dành cho những người đang sống trong quốc gia nói ngoại ngữ ấy.

Tài liệu gồm các nội dung:

 1. Cấu trúc chung của một câu trong Tiếng Anh
 2. Noun phrase (ngữ danh từ)
 3. Verb phrase (ngữ động từ)
 4. Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ
 5. Đại từ
 6. Tân ngữ và các vấn đề liên quan
 7. Một số động từ đặc biệt (need, dare, to be, get)
 8. Câu hỏi
 9. Lối nói phụ họa
 10. Câu phủ định
 11. Câu mệnh lệnh
 12. Các trợ động từ
 13. Câu điều kiện
 14. Cách dùng một số trợ động từ hình thái ở thời hiện tại
 15. Dùng trợ động từ để diễn đạt tình huống quá khứ
 16. Cách dùng should trong một số trường hợp cụ thể khác
 17. Tính từ và phó từ
 18. ......
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download