hoặc

Thông tư liên tịch số 29/2007/TTLT-BTC-BKHCN của Bộ Tài chính-Bộ Khoa học và Công nghệ: Hướng dẫn quản lý tài chính các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006-2010.

BỘ TÀI CHÍNH-
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
________________

Số: 29/2007/TTLT-BTC-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2007

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Hướng dẫn quản lý tài chính các Chương trình khoa học
và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006-2010

 

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước.

Căn cứ Quyết định số 67/2006/QĐ-TTg ngày 21/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 5 năm 2006-2010;

Trên cơ sở Quyết định số 18 /2006/QĐ-BKHCN ngày 15/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Quy chế tổ chức quản lý hoạt động Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2006-2010” và Quyết định số 23/2006/QĐ-BKHCN ngày 23/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy chế tổ chức quản lý hoạt động Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2006-2010”;

Để thống nhất công tác quản lý tài chính đối với các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006-2010, liên Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn như sau:

I. Những quy định chung:

1. Thông tư này áp dụng đối với các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006-2010 (sau đây gọi tắt là Chương trình) được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định phê duyệt để thực hiện Quyết định số 67/2006/QĐ-TTg ngày 21/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 5 năm 2006-2010”.

2. Kinh phí thực hiện các Chương trình được phân bổ từ dự toán chi ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ hàng năm và được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm quản lý, hướng dẫn các tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài, dự án sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng chế độ, có hiệu quả, bảo đảm quyết toán kinh phí được cấp theo các quy định hiện hành.

3. Việc quản lý, thanh quyết toán kinh phí của các Chương trình được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, các văn bản hướng dẫn Luật và các quy định cụ thể tại Thông tư này.

4. Chế độ, định mức chi tiêu tài chính đối với các đề tài, dự án của các Chương trình thực hiện theo các quy định hiện hành.

II. Những quy định cụ thể:

1. Nội dung chi ngân sách của các Chương trình:

a. Chi thực hiện các đề tài, dự án thuộc các Chương trình: Thực hiện theo quy định hiện hành.

b. Chi hoạt động chung của các Chương trình:

- Chi phục vụ công tác quản lý:

+ Chi thực hiện các hoạt động tư vấn xác định nhiệm vụ, tuyển chọn, đánh giá giữa kỳ (nếu có), đánh giá nghiệm thu cấp nhà nước các đề tài, dự án thuộc các Chương trình; nghiệm thu Chương trình (bao gồm chi thù lao nhận xét, đánh giá của các thành viên Hội đồng, Tổ chuyên gia thẩm định, chi thuê giám định, kiểm định kết quả đề tài, dự án (nếu cần); chi cho các cuộc họp Hội đồng; chi thuê phòng họp, chi công tác phí, tàu xe cho các thành viên Hội đồng, các khoản chi khác phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Hội đồng).

+ Chi điều tra, khảo sát phục vụ cho công tác xây dựng và phê duyệt các đề tài, dự án quan trọng của các Chương trình theo quyết định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Chi hoạt động của Ban Chủ nhiệm Chương trình và Văn phòng các Chương trình:

+ Chi tiền công của các thành viên Ban Chủ nhiệm Chương trình, các thành viên Tổ thư ký Chương trình.

+ Chi tiền lương, tiền công và các khoản chi theo lương của cán bộ, nhân viên Văn phòng các Chương trình.

+ Chi thẩm định, kiểm tra các đề tài, dự án.

+ Chi công tác phí, hội nghị, hội thảo khoa học, tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết Chương trình, biên soạn và in ấn sách chuyên khảo, kết quả của Chương trình.

+ Chi thông tin, tuyên truyền về hoạt động của các Chương trình.

+ Chi tiền nhà, điện, nước, thông tin liên lạc, văn phòng phẩm.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download