hoặc

Mẫu bảng kê thu tiền phạt là bảng kê gồm các nội dung: kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thu, cơ quan ra quyết định, loại hình thu, họ tên người nộp tiền, địa chỉ, quyết định phạt, biên lai thu, số tiền, kế toán, kế toán trưởng ký tên...

KHO BẠC NHÀ NƯỚC … ĐIỂM GIAO DỊCH SỐ …
NGÂN HÀNG (trường hợp ủy nhiệm thu) ………
Mẫu số: 02/BKTP
Theo TT số …../TT-BTC
ngày …/…/… của BTC

BẢNG KÊ THU TIỀN PHẠT

Từ ngày …/…./20 … đến ngày: …/…./20 …

Cơ quan ra quyết định: ………………….....................

Loại hình thu: ……………………………….................

STT
Họ tên người nộp tiền
Địa chỉ
Quyết định phạt
Biên lai thu

Ngày nộp

Số tiền
Số QĐ
Ngày QĐ
Ký hiệu BL
Số BL
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Tổng tiền loại hình: ...........................

Bằng chữ: ...................................................................... 

 

Kế toán

………., ngày … tháng … năm 20 …

Kế toán trưởng

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download