hoặc

Các bạn có thể xem thêm biểu mẫu giấy phép hoạt động báo chí in ban hành theo Thông tư số 16/2010/TT-BTTTT ngày 19 tháng 07 năm 2010 của Bộ Thông tin và truyền thông sau:

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

-------

Số: /GP-BTTTT        

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------

Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm 20...

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ IN
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;

Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo Văn bản đề nghị số … ngày … tháng … năm 20 … của (cơ quan chủ quản) về việc xin phép được xuất bản (báo, tạp chí) và Công văn số … ngày … tháng … năm 20 … của Ban Tuyên giáo Trung ương;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Báo chí,

QUYẾT ĐỊNH:
CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ THEO NHỮNG QUY ĐỊNH SAU:

1. Tên cơ quan chủ quản:

- Địa chỉ:

- Điện thoại: …………………………………. Fax:

2. Tên cơ quan báo chí:

3. Tôn chỉ, mục đích:

4. Đối tượng phục vụ:

5. Phạm vi phát hành chủ yếu:

6. Thể thức xuất bản:

Ấn phẩm chính:

- Tên gọi:

- Ngôn ngữ thể hiện:

- Kỳ hạn xuất bản:

- Khuôn khổ:

- Số trang:

- Số lượng:

- Nơi in:

Các ấn phẩm khác (nếu có):

- Tên gọi:

- Ngôn ngữ thể hiện:

- Kỳ hạn xuất bản:

- Khuôn khổ:

- Số trang:

- Số lượng:

- Nơi in:

7. Phương thức phát hành:

8. Trụ sở tòa soạn:

- Địa chỉ:

- Điện thoại: ………..........………………….. Fax:

- Email: ………………….............………… Website:

9. Lãnh đạo cơ quan báo chí:

- Tổng Biên tập:

- Phó Tổng Biên tập:

10. Giấy phép hoạt động báo chí có hiệu lực trong (10) năm kể từ ngày ký.

11. Cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí phải thực hiện đúng các quy định của Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí, các văn bản pháp luật có liên quan và những điều ghi trong Giấy phép hoạt động báo chí.

Nơi nhận:

- Tổ chức được cấp phép;

- Cơ quan báo chí;

- Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Hội Nhà báo Việt Nam;

- Lưu: VT, CBC, ( ).

BỘ TRƯỞNG

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download