hoặc

Công văn 4260/NHNN-TTGSNH năm 2013 thoái vốn của doanh nghiệp nhà nước tại tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------

Số: 4260/NHNN-TTGSNH
V/v thoái vốn của doanh nghiệp nhà nước tại các tổ chức tín dụng

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2013

Kính gửi:

- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ thuộc Chính phủ
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Triển khai Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 - 2015" ban hành kèm theo Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Đề án "Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011-2015" ban hành kèm theo Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Quý Cơ quan chỉ đạo các doanh nghiệp nhà nước (bao gồm cả tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước) do Quý Cơ quan quản lý hiện có vốn góp hoặc sở hữu cổ phần tại các tổ chức tín dụng xây dựng kế hoạch và thực hiện lộ trình thoái vốn góp, vốn cổ phần tại tổ chức tín dụng đó đến năm 2015.

Rất mong sự phối hợp của Quý Cơ quan./.

 Nơi nhận:
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- BLĐ NHNN;
- Lưu: VP, TTGSNH6 (03).

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC

(Đã ký)

Đặng Thanh Bình

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download