hoặc

Trong hồ sơ dự tuyển hòa giải viên lao động theo hướng dẫn của tổ chức và hoạt động của Hội đồng hòa giải cơ sở và hòa giải viên lao động thì mẫu đơn đăng ký dự tuyển hòa giải viên lao đồng là viểu mẫu bắt buộc mà ứng viên phải khai báo thông tin cá nhân của mình trên đó.

Đơn đăng ký dự tuyển hòa giải viên lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

……….., ngày ….. tháng …. năm ….

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG

Kính gửi: - Chủ tịch Ủy ban nhân dân.........................................................;
- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội......................

Tên tôi là (viết chữ in hoa):.........................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ........................................................Nam, Nữ:.......................................................

Trình độ, chuyên môn nghiệp vụ được đào tạo:.............................................................................................

Chuyên ngành đào tạo (gần nhất):...............................................................................................................

Thời gian làm việc trong lĩnh vực liên quan đến quan hệ lao động:................................................ (tháng).

Nơi công tác:.............................................................................................................................................

Địa chỉ hoặc số điện thoại liên hệ:................................................................................................................

Sau khi nghiên cứu các quy định của pháp luật liên quan, tôi làm đơn đăng ký dự tuyển hòa giải viên lao động.

Nếu được bổ nhiệm làm hòa giải viên lao động, tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định của pháp luật về hòa giải viên lao động.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download