hoặc

Mẫu MĐ-2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
-----------------------------

ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÓ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

                          Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa) .......... Nam/Nữ: ..........

Chức danh: ........................

Sinh ngày: ........./........../.................... Dân tộc:............ Quốc tịch: .....

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: .......................................

Ngày cấp: .........../.... ..../. .............. Nơi cấp: .....................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ........................................................

Chỗ ở hiện tại......................................................................................

Điện thoại:.................................................. .... Fax............................

Email:....................................................Website:.................................

Đại diện theo pháp luật của công ty

Đăng ký kinh doanh công ty TNHH với nội dung sau:

1. Tên công ty: (ghi bằng chữ in hoa)..................................................

Tên giao dịch: .......................................................................................

Tên viết tắt: ...........................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: .........................................................................

Điện thoại: ..... ................................... Fax: ..........................................

Email:....................................................Website:...................................

3. Ngành, nghề kinh doanh ..................................................................

4. Vốn điều lệ: .......................................................................................

-Tổng số: ...............................................................................................

- Phần vốn góp của mỗi thành viên được liệt kê tại Danh sách thành viên.

5. Tên, địa chỉ chi nhánh: .......................................................................

6. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:........................................................

Tôi và các thành viên cam kết:

- Không thuộc diện quy định tại Điều 9 và Điều 10 của Luật Doanh nghiệp;

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty;

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh
doanh.

Kèm theo đơn:
- ....................................
- ....................................
- ....................................
......, ngày .......tháng.......năm .....
Đại diện theo pháp luật của công ty
(Ký và ghi rõ họ tên)
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download