hoặc

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ..........

-----------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
----------------------------------

GIẤY CHỨNG NHẬN
SINH VIÊN DIỆN CHÍNH SÁCH
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ........... 

Chứng nhận Anh (Chị): ........................................................Số hiệu SV:..............................

Sinh viên lớp: .............................................................................Khoá:...............................

Là: ...................................................................................................................................                                     

 

......., ngày ........ tháng.......năm 20......

TL/HIỆU TRƯỞNG

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download