hoặc

Quyết định số 731/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Đầu tư dự án nhà máy bột giấy Phương Nam của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước. 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------

Số: 731/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2009

 QUYẾT ĐỊNH
Đầu tư dự án nhà máy bột giấy Phương Nam của
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
-----------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Công văn số 6635/BTC-TCDN ngày 11 tháng 5 năm 2009 về việc đầu tư dự án nhà máy bột giấy Phương Nam của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao chủ đầu tư dự án nhà máy bột giấy Phương Nam (Dự án) từ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư phát triển công nghiệp và vận tải (TRACODI) sang Tổng công ty Giấy Việt Nam.

1. Nguyên tắc chuyển giao: chuyển giao nguyên trạng tài sản, vật tư, công nợ, hồ sơ, tài liệu, lao động,.. của Dự án từ TRACODI về Tổng công ty Giấy Việt Nam theo số liệu đã được kiểm toán. TRACODI tiếp tục duy trì các chức năng hoạt động khác theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, quyền đại diện vốn Nhà nước tại TRACODI vẫn thuộc SCIC.

2. Trách nhiệm của các bên liên quan:

a) Đối với SCIC: chỉ đạo TRACODI khẩn trương tách bạch các hoạt động của Dự án với hoạt động kinh doanh khác của TRACODI (bao gồm tài sản, con người); chủ trì tổ chức thực hiện chuyển giao người, tài sản và các tài liệu liên quan của Dự án về Tổng công ty Giấy Việt Nam.

b) Tổng công ty Giấy Việt Nam: tiếp nhận và thành lập lại Ban quản lý Dự án để phối hợp với SCIC và các bên có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện Dự án. Tổng công ty Giấy Việt Nam kế thừa mọi nghĩa vụ và quyền hạn của chủ Dự án đầu tư do TRACODI bàn giao.

c) SCIC, Tổng công ty Giấy Việt Nam, TRACODI phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Long An hoàn tất các thủ tục về quy hoạch đất đai, vùng nguyên liệu, giấy phép đầu tư,… để chuyển giao chủ đầu tư từ TRACODI về Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Điều 2. Thực hiện một số biện pháp hỗ trợ tài chính sau đây:

1. SCIC tiếp tục cho vay ủy thác từ nguồn vốn kinh doanh của SCIC hoặc Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương. Mức vốn cho vay đầu tư căn cứ trên cơ sở mức vốn đầu tư còn thiếu và phù hợp với tiến độ triển khai Dự án. Việc cho vay để tiếp tục triển khai Dự án được thực hiện giám sát qua hệ thống ngân hàng ủy thác.

2. Bộ Tài chính tiếp tục cho chủ đầu tư vay từ Quỹ tích lũy trả nợ nước ngoài để thanh toán nợ gốc và lãi vay phải trả cho Ngân hàng Societe General trong 2 năm 2009 và 2010 (năm 2009 là 9,5 triệu Euro, năm 2010 là 9,4 triệu Euro). Không tính lãi đối với các khoản vay này và cho phép chưa phải nộp phí bảo lãnh cho đến khi Dự án đi vào hoạt động và có lãi. Tổng công ty Giấy Việt Nam phải nhận nợ bắt buộc với Bộ Tài chính và trả nợ trong thời gian tối đa là 5 năm sau (thời gian dự kiến từ khi Dự án hoàn thành đi vào hoạt động và có nguồn thanh toán).

Điều 3. Biện pháp cơ cấu tài chính Dự án.

1. Tổng công ty Giấy Việt Nam xây dựng phương án cơ cấu lại tài chính Dự án gửi Bộ Tài chính, Bộ Công thương và SCIC có ý kiến để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

2. Xử lý khi cơ cấu lại tài chính:

a) Chuyển toàn bộ vốn đã cho vay của Tổng công ty cổ phần tài chính Dầu khí thành vốn góp cổ phần;

b) Chuyển vốn cho vay ủy thác của SCIC, vốn đầu tư từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương thành vốn đầu tư của Nhà nước tại Dự án;

c) Tổng công ty Giấy Việt Nam xem xét sử dụng nguồn vốn hợp pháp của mình để tham gia góp vốn;

d) Chuyển giao số vốn TRACODI đã đầu tư vào Dự án sang SCIC là đại diện trực tiếp phần vốn này; SCIC ứng vốn trả lại TRACODI tương ứng với số vốn TRACODI đã tham gia đầu tư.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg CP;
- Các Bộ: TC, CT, KH&ĐT, TP;
- Ngân hàng Nhà nước VN;
- UBND tỉnh Long An;
- TCTy ĐT&KD vốn Nhà nước (SCIC);
- Tổng công ty Giấy VN;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KTN, ĐMDN, QHQT, 
TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (5).
KT.THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng
 

 

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download