hoặc

Công văn 1636/TCHQ-TXNK về bổ sung hồ sơ về việc xác định trị giá tính thuế đối với mặt hàng đùi gà, cánh gà, chân gà đông lạnh nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------

Số: 1636/TCHQ-TXNK
V/v bổ sung hồ sơ

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Thái Hòa
(Đ/c 25/65 An Dương Vương, Phường 16, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01TH-TCHQ đề ngày 12/3/2013 của Công ty TNHH Thái Hòa khiếu nại lần 2 về việc xác định trị giá tính thuế đối với mặt hàng đùi gà, cánh gà, chân gà đông lạnh nhập khẩu tại các tờ khai số 137236, 137238, 137237, 137235, 137234, 137229, 137233, 137230/NKD01-C02I02 ngày 02/11/2012, số 142526, 142530, 142527, 142525, 142528, 142529, 142531, 142533, 142535, 142536, 142523, 142521, 142522, 142524/NKD01-C02I02 ngày 13/11/2012 và số 145093/NKD01-C02I02 ngày 19/11/2012 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn KV1 - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và đã được Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh giải quyết khiếu nại lần đầu tại Quyết định số 18/QĐ-GQKN ngày 26/2/2013. Qua xem xét nội dung khiếu nại và hồ sơ gửi kèm, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để việc xem xét giải quyết khiếu nại của Công ty chính xác, khách quan theo đúng quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo; Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty bổ sung hồ sơ khiếu nại, cụ thể:

- Hồ sơ nhập khẩu (invoice, vận tải đơn);

- Thông báo về việc nghi vấn trị giá khai báo, Thông báo về việc xác định khoản đảm bảo;

- Các chứng từ, tài liệu khác có liên quan đến hồ sơ vụ việc khiếu nại.

Bản sao chứng từ tài liệu nêu trên có dấu sao y bản chính của Công ty (có bảng kê cụ thể các tài liệu này) và gửi về Tổng cục Hải quan trong thời gian 7 ngày kể từ ngày ban hành công văn này để được xem xét cụ thể. Trường hợp quá thời hạn nêu trên, nếu Công ty không bổ sung hồ sơ thì Tổng cục Hải quan sẽ giải quyết khiếu nại của Công ty theo Luật định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Thái Hòa biết và thực hiện./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-PG(5)

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Lưu Mạnh Tưởng

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download