hoặc

Với đề tài: Phân tích hoạt động tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Sóc Trăng, bài luận văn dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn sinh viên ngành Ngân hàng có thêm tài liệu tham khảo chuẩn bị cho bài luận văn, đồ án tốt nghiệp sắp tới của mình.

Luận văn tốt nghiệp: Phân tích hoạt động tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Sóc Trăng

Chương 1
GIỚI THIỆU CHUNG

1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Sau một năm gia nhập WTO, nền kinh tế Việt Nam đã có những chuyển động tích cực để từng bước đáp ứng yêu cầu cam kết khi gia nhập WTO và đến bây giờ không chỉ ngành Ngân hàng mà tất cả các ngành kinh tế liên quan ở nước ta đều nhận thức được rõ những thuận lợi và những khó khăn thách thức và cả những giải pháp để đối mặt với những khó khăn thách thức nhằm đứng vững trong cạnh tranh và hội nhập.
Cùng với nhịp độ phát triển và đổi mới không ngừng của hệ thống Ngân hàng ở nước ta như hiện nay thì các Ngân hàng thương mại nói chung và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Sóc Trăng nói riêng đã không ngừng đổi mới để tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh gay gắt với phương châm “Nhanh chóng - Hiệu quả - Chính xác”. Để đạt được mục tiêu đó trong hoạt động Ngân hàng đã không ngừng quản trị tốt toàn bộ hoạt kinh doanh đặc biệt là hoat động tín dụng của mình nhằm đạt đến mục tiêu chiến lược chung là “mang phồn vinh đến với khách hàng” của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.
Hoạt động tín dụng là một hoạt động chủ lực cung ứng vốn cho nền kinh tế, đây là một trong những hoạt động rất nhạy cảm đối với sự biến động của thị trường, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố của thị trường như: lạm phát, giá cả thị trường, GDP, lãi suất,… Bởi vì, bất cứ yếu tố nào biến động cũng sẽ ảnh hưởng đến lãi suất huy động và cho vay của Ngân hàng. Vì vậy, Ngân hàng phải theo dõi, phân tích đánh giá tình hình tín dụng một cách thường xuyên để có thể điều chỉnh lãi suất một cách linh hoạt phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội.
Với các lý do nêu trên nên đề tài “Phân tích hoạt động tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Sóc Trăng” là cần thiết để thực hiện để từ đó có nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của tín dụng Ngân hàng.

1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU.

1.2.1 Mục tiêu chung:

Đề tài tập trung phân tích hoạt động tín dụng của Ngân hàng, nhất là đi sâu vào nguồn vốn huy động, doanh số cho vay, doanh số thu nợ, tình hình dư nợ và nợ xấu của Ngân hàng để thấy được mặt mạnh, mặt yếu trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng. Từ đó, đề ra những biện pháp khắc phục và phòng ngừa thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng.

2.1.2 Mục tiêu cụ thể:

  • Phân tích tình hình vốn huy dộng, doanh số cho vay, dư nợ và nợ xấu trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng trong ba năm 2005, 2006, 2007.
  • Tìm hiểu mặt mạnh mặt yếu trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng từ đó đưa ra những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng cho Ngân hàng.

1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU.

  • Không gian: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Sóc Trăng
  • Thời gian: ba năm 2005, 2006, 2007
  • Đối tượng nghiên cứu: hoạt động tín dụng của Ngân hàng.
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download