hoặc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH HÓA
(Đề thi chính thức)

KỲTHI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
CẤP TỈNH NĂM HỌC 2011 - 2012
Ngày thi: 23/03/2012

MÔN THI: LỊCH SỬ
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
--------------------------------------------------------------------------------

A. LỊCH SỬ VIỆT NAM

Câu 1 (6,0 điểm)

Vì sao vào đầu năm 1930, yêu cầu bức thiết đặt ra của cách mạng Việt Nam là phải có một Đảng cộng sản thống nhất trong cả nước? Yêu cầu đó đã được giải quyết như thế nào?

Câu 2 (6,0 điểm)

Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ:

a. Âm mưu của Pháp-Mĩtrong việc xây dựng tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ?

b. Diễn biến chính của chiến dịch?

c. Tại sao lại khẳng định chiến thắng Điện Biên Phủ đã quyết định việc chấm dứt chiến tranh xâm lược của Pháp ở Đông Dương?

B. LỊCH SỬ THẾ GIỚI

Câu 3 (3,0 điểm)

Trình bày sự phát triển “thần kì” của kinh tế Nhật Bản trong những năm 60 - 70 của thế kỉ XX. Những nhân tố nào dẫn đến sự phát triển của kinh tế Nhật Bản?

Câu 4 (3,0 điểm)

Hội nghị Ianta (2-1945) đã có những quyết định quan trọng nào và hệ quả của các quyết định đó?

C. LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG

Câu 5 (2,0 điểm)

Em hãy nêu một vài hiểu biết của mình về di tích lịch sử Thành nhà Hồ ở Thanh Hóa.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download