hoặc

Quyết định số 2023/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc điều động, bổ nhiệm ông Doãn Mậu Diệp giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------

Số: 2023/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------------

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2010

 QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều động, bổ nhiệm ông Doãn Mậu Diệp
giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
---------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ ý kiến của Ban Bí thư tại Văn bản số 10717-CV/VPTW ngày 05 tháng 11 năm 2010;

Xét Tờ trình số 52/BLĐTBXH-TTr ngày 02 tháng 8 năm 2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Tờ trình số 74/TTr-BNV ngày 14 tháng 10 năm 2010 của Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Doãn Mậu Diệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tỉnh ủy Hòa Bình và ông Doãn Mậu Diệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư (để báo cáo);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ: ĐP, KGVX, VPBCS (5);
- Lưu: VT, TCCV. TĐT
THỦ TƯỚNG 

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download