hoặc
Đơn vị báo cáo...... Mẫu số: B10-H
Ban hành theo QĐ số 07/2003/QĐ – BTC ngày 17/01/2003 của Bộ Tài Chính

BÁO CÁO MUA VẬT TƯ HÀNG HOÁ DỰ TRỮ
Quý:.................Năm:……..........

Biểu mẫu Báo cáo mua vật tư hàng hóa dự trữ

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download