hoặc

Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của trung tâm trọng tài là mẫu văn bản của UBND tỉnh (thành phố) ghi nhận những thông tin của trung tâm trong tài về việc đăng ký hoạt động của trung tâm trọng tài...

Mẫu số 07/TP-TTTM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012/TT-BTP)

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
CHI NHÁNH CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI

Số:………………/TP/ĐKHĐ-CNTT 

UBND, TỈNH, TP ……………

SỞ TƯ PHÁP

-------
Số: …………../TP/ĐKHĐ-CNTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Tỉnh (thành phố), ngày ….. tháng ….. năm …….

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
CHI NHÁNH CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI

1. Tên Chi nhánh của Trung tâm trọng tài:

……………………………………………………………………………………………………………………………

Tên viết tắt: (nếu có) ………………………………………………………………………………Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có):

……………………… Số điện thoại:……………. Fax:……………….. Email:………………………… Website (nếu có) …………

2. Địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố):

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

3. Lĩnh vực hoạt động của Chi nhánh:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

4. Trưởng Chi nhánh:

Họ và tên:………………..………………. Giới tính:………………………………………….

Quốc tịch: ………………………………………………………………………………………

Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân:……………………………………………………………

Do:………………….. cấp ngày …….  tháng …….. năm .......... tại……………………………...

5. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh:

STT Ngày, tháng, năm Nội dung thay đổi Xác nhận nội dung thay đổi
(Ký tên, đóng dấu)
       
       
       
       
       
       
            GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download