hoặc

Mẫu thư mời tham gia đại hội công đoàn là giấy mời của tổ chức công đoàn công ty gửi tới các thành phần dự kiến sẽ được tham gia họp đại hội công đoàn với các nội dung: thời gian, địa điểm, nội dung của đại hội công đoàn...

Thư mời tham gia đại hội công đoàn

Mẫu thư mời tham gia đại hội công đoàn

Mẫu thư mời tham gia đại hội công đoàn

LỄ RA MẮT
BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN LÂM THỜI

VÀ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN
CÔNG TY……………………………

CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

THƯ MỜI
BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY
........................................

Trân trọng kính mời: Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận.........................................……..

- Vào lúc:.........giờ.…….ngày............tháng.......... năm ... ( thứ ………………….)

- Đến tại: Công ty .....................................

                Số ............................................

- Nội dung: Dự lễ ra mắt Ban chấp hành Công đoàn Lâm thời và kết nạp đoàn viên Công đoàn cơ sở.

Hân hạnh được đón tiếp.

………… , ngày .... tháng ...... năm ....

Giám đốc

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download