hoặc

Công văn 2034/TCHQ-TXNK về bù trừ tiền thuế do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------------

Số: 2034/TCHQ-TXNK
V/v bù trừ tiền thuế

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2013

 Kính gửi: Tổng cục Thuế

Trả lời công văn số 1110/TCT-KK ngày 05/4/2013 của Tổng cục Thuế về việc bù trừ nợ thuế Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về nội dung nêu tại điểm 2 công văn số 4572/TC-KK:

a) Căn cứ quy định tại Điều 45 Luật Quản lý thuế, trên cơ sở kết quả tra cứu thông tin nợ thuế của người nộp thuế mà cán bộ thuế tra cứu được từ Website của Tổng cục Hải quan, đề nghị cơ quan Thuế thực hiện bù trừ tiền thuế giá trị gia tăng được hoàn với khoản thuế người nộp thuế còn nợ NSNN tại cơ quan Hải quan theo thứ tự ưu tiên sau:

- Tiền thuế nợ (bao gồm cả các khoản ấn định thuế): Tiền nợ thuế cưỡng chế (nợ quá hạn quá 90 ngày), tiền nợ thuế quá hạn (nợ quá hạn chưa quá 90 ngày).

- Tiền thuế phát sinh;

- Tiền phạt chậm nộp: Tiền phạt chậm nộp nợ quá hạn;

b) Từ ngày 01/7/2013 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế có hiệu lực, đề nghị Tổng cục Thuế thực hiện bù trừ tiền thuế giá trị gia tăng được hoàn với khoản thuế người nộp thuế còn nợ NSNN tại cơ quan Hải quan theo thứ tự quy định tại Khoản 12 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.

2. Về nội dung nêu tại điểm 3 công văn số 4572/TC-KK:

Trên cơ sở tài khoản Tổng cục Hải quan đã cấp tại công văn số 25/TCHQ-CNTT ngày 03/01/2013, đề nghị Tổng cục Thuế hướng dẫn các đơn vị thực hiện truy cập vào địa chỉ: http://www.customs.gov.vn/Lists/TraCuuNoThue_thue/TraCuuNoThue_thue.aspx để tra cứu thông tin. Cụ thể như sau:

- Nhập thông tin mã người dùng do Tổng cục Hải quan cấp vào ô mã người dùng;

- Nhập thông tin mật khẩu do Tổng cục Hải quan cấp vào ô mật khẩu;

- Nhập mã số thuế của đơn vị xuất nhập khẩu cần tra cứu trong ô mã đơn vị;

- Sau khi điền đầy đủ thông tin, nhấn nút "Xem thông tin" để hiển thị kết quả tra cứu được (kết quả tra cứu sẽ hiện đầy đủ các chỉ tiêu như yêu cầu tại điểm 3 công văn số 4572/TC-KK)

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Tổng cục Thuế hướng dẫn các Cục thuế thực hiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Tổng cục.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Công nghệ thông tin & TCHQ (để p/h);
- Lưu: VT, TXNK - QLN (3b).

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Hoàng Việt Cường

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download