hoặc

Xe máy chuyên dùng được tạm nhập, tái xuất thuộc các chương trình dự án của nước ngoài đầu tư tại Việt Nam, các dự án ODA đầu tư tại Việt Nam phải thực hiện đăng ký có thời hạn khi tham gia giao thông đường bộ theo mẫu sau: 

Phụ lục 8
MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ
XE MÁY CHUYÊN DÙNG CÓ THỜI HẠN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2010) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ
XE MÁY CHUYÊN DÙNG CÓ THỜI HẠN

Tên chủ sở hữu: ……………………..........................................................................................

Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư số: ...........................................................................

Ngày cấp: ……………………….......... Cơ quan cấp ………………………………………….

Thời hạn thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam: .........................................................................

Trụ sở giao dịch: ..…………………………...………………………………………...............

 

Loại xe máy chuyên dùng: ……….......... Màu sơn …………

Nhãn hiệu (mác, kiểu): ………………… Công suất ...……. 

Nước sản xuất: ………………………… Năm sản xuất  ……  

Số động cơ: ……………………………. Số khung …….…

Kích thước bao (dài x rộng x cao): .………….....................

Trọng lượng: .…………….………………...........................

Giấy tờ kèm theo, gồm có:

TT Số của giấy tờ
Trích yếu nội dung
Nơi cấp giấy tờ
Ngày cấp Số trang
1          
2          

Nội dung khai trên là đúng, nếu sai xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đề nghị Sở Giao thông vận tải …………..…… xét cấp đăng ký, biển số có thời hạn cho chiếc xe máy chuyên dùng khai trên.

…, ngày ...... tháng …… năm ………

Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, đóng dấu)

Phần ghi của Sở Giao thông vận tải: 

(Dán trà số động cơ) 
* chỉ dán trà số động cơ của máy chính

(Dán trà số khung)

Biển số đề nghị cấp: ……….………………

Giấy chứng nhận đăng ký có giá trị đến: ........................................ 

Cán bộ làm thủ tục
(Ký, ghi rõ họ tên)
Trưởng phòng duyệt
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 Giám đốc 
(Ký tên, đóng dấu)

*Ghi chú: 

- Mục công suất ghi theo hồ sơ kỹ thuật của động cơ chính.

- Cán bộ làm thủ tục phải ký chéo vào vị trí dán trà số động cơ, số khung.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download